Picture

เงื่อนไขการใช้บริการข้อมูล SEC Application Programming Interface (API) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. บริการข้อมูล SEC Application Programming Interface (“SEC API”) เป็นการให้บริการข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ไปยังระบบ หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงาน ก.ล.ต.

2. ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่าน SEC API เป็นข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ และสามารถเผยแพร่ได้

3. การนำข้อมูลไปใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รับรองในความสมบูรณ์ หรือความถูกต้อง หรือรับผิดชอบใด ๆ ในการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล รวมถึงความล่าช้าของข้อมูลตามข้อ 2 ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบความผิดพลาดของข้อมูลโปรดแจ้งมาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ทันที

4. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ จากการใช้บริการข้อมูล SEC API ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ว่าโดยเหตุประการใดก็ตาม

5. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการข้อมูล SEC API ของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ผู้ใช้บริการต้องจัดการ ดูแล หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ระบบหรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการปราศจากรหัสคำสั่ง (code) หรือโปรแกรม ที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายหรือเล็งเห็นได้ว่าอาจเป็นอันตราย (Malicious Code) ต่อระบบการให้บริการข้อมูล SEC API และผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะรบกวนหรือโจมตี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ให้บริการข้อมูล SEC API ของสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเข้าใช้บริการข้อมูล SEC API ของผู้ใช้บริการ หรือจากการกระทำฝ่าฝืนตามข้อ 6 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบและชดใช้บรรดาค่าทดแทนและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยสิ้นเชิงและปราศจากเงื่อนไขอื่นใดทั้งสิ้น

8. สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านบริการข้อมูล SEC API การจำกัดการใช้งาน และยกเลิกการให้บริการข้อมูล SEC API ของสำนักงาน ก.ล.ต. แก่ผู้ใช้บริการ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ต้องชี้แจงเหตุผลให้กับผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด

9. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการเข้าใช้บริการข้อมูล SEC API ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้กำหนดในเอกสารนี้รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้บริการข้อมูล SEC API ของสำนักงาน ก.ล.ต.

10. ในกรณีผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือข้อกำหนดการใช้บริการข้อมูล SEC API ข้อหนึ่งข้อใด สำนักงาน ก.ล.ต. มีสิทธิปฏิเสธมิให้ผู้ใช้บริการใช้บริการข้อมูล SEC API ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

11. เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการข้อมูล SEC API ของสำนักงาน ก.ล.ต. นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการข้อมูล SEC API ของสำนักงาน ก.ล.ต. นี้

12. ผู้ที่นำข้อมูลใน SEC API ไปใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ ควรนำข้อมูลไปใช้ด้วยความระมัดระวัง การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม โดยนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการบิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลใน SEC API โดยทุจริตหรือหลอกลวง แล้วนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2560 Privacy Policy | Disclaimer