บริการข้อมูล SEC API

Fund Factsheet API : ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (26 APIs)

ลำดับ ชื่อ API รายละเอียด
1 รายชื่อ บลจ. GET: /FundFactSheet/fund/amc
2 กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. GET: /FundFactSheet/fund/amc/{unique_id}
3 ค้นหาชื่อกองทุนด้วยชื่อย่อหรือชื่อกองทุนบางส่วน POST: /FundFactSheet/fund
4 URL ของ Fact Sheet GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/URLs
5 การเสนอขาย GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/IPO
6 มูลค่าหน่วยลงทุน/จำนวนหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อขาย/คงเหลือ GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/investment
7 ลักษณะและอายุโครงการ GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/project_type
8 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/policy
9 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/specification
10 ประเภทกองทุน Feeder Fund (เฉพาะกรณีที่เป็น Feeder Fund เท่านั้น) GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/feeder_fund
11 ระยะเวลาขายและรับซื้อคืน GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/redemption
12 ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/suitability
13 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/risk
14 สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/asset
15 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/turnover_ratio
16 ประมาณผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่กองทุนจะได้รับ (โดยประมาณ) GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/return
17 ประมาณการพอร์ตการลงทุนของกองทุน Buy & Hold GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/buy_and_hold
18 ดัชนีชี้วัดกองทุน GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/benchmark
19 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/fund_compare
20 ประเภทหน่วยลงทุนที่มีในกองทุน (ถ้ามีมากกว่า 1 ประเภท) GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/class_fund
21 ค้นหารหัสกองลงทุนด้วยชื่อย่อกองทุนหรือชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน POST: /FundFactSheet/fund/class_fund
22 ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/performance
23 ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีและความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/5YearLost
24 นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน GET: /FUndFactSheet/fund/{proj_id}/dividend
25 ค่าธรรมเนียมกองทุน (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม / ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย) GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/fee
26 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/InvolveParty
27 การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/FundPort/{period}
28 สัดส่วนของการลงทุนของกองทุนรวม GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/FundFullPort/{period}
29 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน GET: /FundFactSheet/fund/{proj_id}/FundTop5/{period}

LicenseCheck API : ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ (10 APIs)

ลำดับ ชื่อ API รายละเอียด
1 ค้นหาบุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือเคยขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้วยส่วนหนึ่งของชื่อ POST: /LicenseCheck/licensee/person
2 นิติบุคคลที่เคยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน หรือเคยจดทะเบียนประกอบธุรกิจกับสำนักงาน GET: /LicenseCheck/licensee/company
3 นิติบุคคลที่เคยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานหรือเคยจดทะเบียนประกอบธุรกิจกับสำนักงานด้วยส่วนหนึ่งของชื่อ POST: /LicenseCheck/licensee/company
4 ประเภทความเห็นชอบของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน GET: /LicenseCheck/licensee/person/{unique_id}/license
5 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลภายใต้นิติบุคคล GET: /LicenseCheck/licensee/company/{unique_id}/personnel
6 การปฎิบัติหน้าที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน GET: /LicenseCheck/licensee/person/{unique_id}/work_info
7 ประเภทใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน GET: /LicenseCheck/licensee/company/{unique_id}/license
8 การประกอบธุรกิจในปัจจุบันของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน GET: /LicenseCheck/licensee/company/{unique_id}/business_act
9 ประเภทความผิดและการกระทำของบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ใบอนุญาตของสำนักงาน GET: /LicenseCheck/licensee/{unique_id}/enforcement
10 การดำเนินการกับความผิดของบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ใบอนุญาตของสำนักงาน GET: /LicenseCheck/licensee/{unique_id}/enforcement/{case_id}
11 รายละเอียดข้อมูลเตือนผู้ลงทุน GET: /LicenseCheck/licensee/investoralert/{case_id}/alertdetail
12 ลักษณะการกระทำ GET: /LicenseCheck/licensee/investoralert/{case_id}/alertaction

Common : ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ร่วม

ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ร่วม (5 APIs)

ลำดับ ชื่อ API รายละเอียด
1 ประเภทความเห็นชอบนิติบุคคลของสำนักงาน GET: /common/ref/license_type/company
2 การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน GET: /common/ref/business_act/company
3 ประเภทความเห็นชอบชอบบุคคลของสำนักงาน GET: /common/ref/license_type/person
4 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน GET: /common/ref/role/person
5 ประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน ใน Fund Portfolio GET : /common/ref/fund/portfolio/asset_type
6 ประเภทหลักทรัพย์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ GET: /common/ref/product/secu_type
7 ประเภทการเสนอขายในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ GET: /common/ref/product/offering_type
8 สกุลเงิน ISO 4217 GET: /common/ref/product/currency_code
9 ประเภทและอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ GET: /common/ref/product/debenture/coupon_code
10 ประเภทการชำระคืนเงินต้นในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ GET: /common/ref/product/debenture/redemption_code
11 ประเภทสิทธิเรียกไถ่ถอนในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ GET: /common/ref/product/debenture/embedded_code
12 ประเภทการมีประกันในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ GET: /common/ref/product/debenture/secured_code
13 ประเภทลักษณะการกระทำ GET: /common/ref/investoralert/action_type